Podział majątku

Nasi adwokaci reprezentują klientów w sprawach o podział majątku wspólnego byłych małżonków. W postępowaniu tym zmierzamy do uzyskania ostatecznego rozdziału majątku naszych klientów od dotychczasowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

W rozmowie indywidualnej z klientem, poprzedzającej postępowanie sądowe, staramy się ustalić warunki podziału w taki sposób, aby stanowisko w sprawie najpełniej odpowiadało obecnej sytuacji życiowej i potrzebom naszych klientów.

W oparciu o przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego analizujemy możliwość :

– przyznania klientowi na wyłączną własność określonych składników majątku;

– ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków (co do zasady udziały są równe, ale z ważnych przyczyn sąd może ustalić nierówne udziały);

– rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny oraz ze wspólnego na majątki osobiste byłych małżonków;

– prolongaty obowiązku spłaty udziału lub rozłożenie jej na raty, w szczególnych wypadkach nawet do 10 lat.

Close Menu